دل ما خانه ی خداست

خانه ات که اجاره ای باشد

دائم به کودکت می گوئی: میخ نکوب، روی دیوارها نقاشی نکش و مراقب خانه باش.

اما این همه مراقبت برای چه !؟

چون خانه مال تو نیست، مال صاحبخانه است چون این خانه دست تو امانت است .

خانه ی دلت چطور!؟

خانه ی دل مال خداست، در خانه ی خدا میخ ناامیدی و یاس نکوب.

خانه ی دلتان همیشه آباد

/ 0 نظر / 45 بازدید